Algemene Voorwaarden

voor huurders

DakOp daktenten, hierna te noemen de verhuurder, is de organisatie die daktenten en gerelateerde objecten aanbiedt.

Met huurder wordt verwezen naar de geïnteresseerde in het huren van objecten van de verhuurder waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Reserveren en huren: De huurder kan op DakOp daktenten aangeven interesse hebben in het huren van daktenten, Andere gerelateerde objecten (zoals bijvoorbeeld een trap en matras) behoren standaard bij de gehuurde daktent en vallen om deze reden onder dezelfde voorwaarden als het huren van de daktent.

Een aanvraag tot huren is een verzoek, het is geen garantie dat de huurder het aangevraagde naar de kenbaar gemaakte wensen ook kan ontvangen. Nadat de gestelde aanbetaling is voldaan wordt de reservering pas definitief vastgelegd.

‘Communicatie tussen huurder en verhuurder verloopt in eerste instantie via de website, mail en/of telefoon. Wanneer huurder een huuraanvraag indient via het reserveringsformulier, controleert de verhuurder of het objct(en) in de aangevraagde periode nog beschikbaar is/zijn; zo ja, dan geeft de verhuurder de huurder een reactie via de mail met informatie over de huurprijs, de aanbetaling, de borg, deze voorwaarden en eventueel aanvullende informatie/vragen.

De verhuurder behoudt zich het recht voor op wijzigingen tot het contract is ondertekend. In geval van geboekte huur dient de verhuurder de huurder hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Verhuurder zal er alles aan doen om het gevraagde te leveren, desondanks heeft verhuurder het recht om een soortgelijk object te leveren. Onder de volgende omstandigheden zou dit voor kunnen komen: het object is te laat teruggebracht of het object is met een defect ingeleverd. Mocht er geen
vervangend product voorradig zijn, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor niet geleverde, in dit geval ontvangt huurder per direct de aanbetaling en eventuele restbetaling retour (per bankoverschrijving).

Verhuurder zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat gehuurde object past op de auto van huurder. Mocht gehuurde niet blijken te passen op de auto van huurder, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden, in dit geval ontvangt huurder per direct de betaling retour (per bankoverschrijving).

Contract: Om de kwaliteit van onze onderneming te waarborgen wordt een huurcontract tussen huurder en verhuurder opgesteld. Dit contract dient bij het ophalen van het gehuurde object door huurder en verhuurder te worden ondertekend. Ook wordt hierop na de huur afgetekend dat de huurder het object(en) heeft geretourneerd.

Het 2de deel van de huurprijs en de borgsom van € 500,= dient los van de aanbetaling te worden voldaan en maximaal 1 week voor de dag van verhuur (Min de eerder betaalde aanbetaling) op rekeningnummer NL17RABOO334694175 t.n.v. DakOp daktenten te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. De borg wordt z.s.m. na einde van de, in het contract vastgestelde, huurperiode teruggestort per bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.

De verhuurder en huurder spreken in het huurcontract duidelijk af wanneer het object(en) geretourneerd dient te worden, d.w.z. een exacte datum met het liefst een uiterlijke kloktijd erbij. De dag van ophalen en retourneren geldt normaliter als een volledige huurdag (tenzij de verhuurder anders aanbiedt). Wanneer de huurder het object later (of incompleet, of schade) retourneert dan afgesproken, zelfs door overmacht, kan de verhuurder dit beboeten door die extra huurdagen) in rekening te brengen, plus eventueel het bedrag aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die het object had gehuurd met een maximum van de hoogte van de borg. De verhuurder en de organisatie van de verhuurder dragen voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

Schade en incidenten: Huurobjecten (en eventueel de inhoud ervan en accessoires) zijn niet verzekerd via de verhuurder of de organisatie van de verhuurder, maar vallen onder de eigen verzekering (inboedel, reis-, en/of autoverzekering) van huurder. Dit geldt tevens voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik of installatie van gehuurde object{en). De medewerker van DakOp daktenten biedt hulp aan bij de montage van de gehuurde objecten, maar is niet aansprakelijk voor schade aan objecten van derden. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekeringen.

Wanneer tijdens de verhuurperiode problemen ontstaan (zoals schade, diefstal of uitloop huurperiode), dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Bij terugkeer en/of inlevering van het gehuurde object(en) zal in geval van een incident (zoals bijv. schade) door de verhuurder worden vastgesteld en genoteerd op het huurcontract wat het incident inhoudt. In geval.
van schade, diefstal, uitloop huurperiode o.i.d. zal de huurder moeten aantonen dat dit door overmacht of door derden is veroorzaakt, omdat de huurder in eerste instantie verantwoordelijk is.
De verhuurder zal bepalen of er n.a.v. het incident aan een financiële vergoeding dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg of op andere wijze wordt opgelegd. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

Annulering: De huurder dient nadat de aanbetaling is voldaan en de huurperiode is afgesproken per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • tot 2 weken voor de aanvang van de afgesproken huurperiode 50% van de huursom.
  • vanaf 2 weken voor de aanvangsdatum van de afgesproken huurperiode 100% van de huursom.

Geldigheid en locatie voorwaarden: De op de website vermelde versie van deze voorwaarden is altijd de geldende, tenzij schriftelijk anders afgesproken tussen huurder en verhuurder.

Vragen of opmerkingen over de Algemene Voorwaarden? Neem contact met ons op.